Java开发网 Java开发网
注册 | 登录 | 帮助 | 搜索 | 排行榜 | 发帖统计  

您没有登录

» Java开发网 » 技术文章库  

按打印兼容模式打印这个话题 打印话题    把这个话题寄给朋友 寄给朋友    该主题的所有更新都将Email到你的邮箱 订阅主题
flat modethreaded modego to previous topicgo to next topicgo to back
作者 Re:一个程序员的奋斗历程 [Re:dongbestdo]
seeknow

发贴: 6
积分: 0
于 2005-07-23 11:38 user profilesend a private message to usersearch all posts byselect and copy to clipboard. 
ie only, sorry for netscape users:-)add this post to my favorite list
dongbestdo wrote:
一个人能做成自己所想的事情就是伟大的,值得别人佩服的,特讨厌只会说,不会做的人,如果个个人都做韦小宝,那中国的明天在哪里,坦白的说,自己的辛苦如果能为后面的人做一点铺垫,那样的辛苦值得,这样的人生是完整的。大家想想,如果不是以前许许多多的人在辛苦着,现在我们会拥有什么,如果个个中国程序员都会楼主这种精神(注意是精神),那..........

敬礼!
话题树型展开
人气 标题 作者 字数 发贴时间
148587 一个程序员的奋斗历程 colo007 11116 2003-12-07 14:37
136288 Re:一个程序员的奋斗历程 hwd924 25 2004-11-14 23:51
139537 Re:一个程序员的奋斗历程 bigredbird 64 2004-02-27 11:33
129926 Re:一个程序员的奋斗历程 linfei906415777 80 2005-12-31 10:53
129560 Re:一个程序员的奋斗历程 piaoling 17 2006-01-12 16:29
128679 Re:一个程序员的奋斗历程 yoreland 110 2006-02-09 19:50
127763 Re:一个程序员的奋斗历程 lsqily82 38 2006-03-09 19:58
127550 Re:一个程序员的奋斗历程 无用 19 2006-03-13 12:24
127336 Re:一个程序员的奋斗历程 wj45zj 21 2006-03-27 12:21
126985 Re:一个程序员的奋斗历程 piaoling 58 2006-03-29 13:10
127358 Re:一个程序员的奋斗历程 xi235 79 2006-04-01 14:45
127016 Re:一个程序员的奋斗历程 我所爱 22 2006-04-01 15:30
126758 Re:一个程序员的奋斗历程 dongchuang114 37 2006-04-06 13:16
139264 Re:一个程序员的奋斗历程 四十四 19 2004-03-09 13:04
126148 Re:一个程序员的奋斗历程 jl518 5 2006-04-29 18:18
126085 Re:一个程序员的奋斗历程 linkel 21 2006-05-02 14:58
125234 Re:一个程序员的奋斗历程 zhu1981 3 2006-05-16 18:13
124861 Re:一个程序员的奋斗历程 soropeng 9 2006-05-31 20:25
124534 Re:一个程序员的奋斗历程 Stone210 43 2006-06-03 18:30
124320 Re:一个程序员的奋斗历程 gleamyshadow 31 2006-06-07 22:52
124638 Re:一个程序员的奋斗历程 waggon123 28 2006-06-12 12:43
123429 Re:一个程序员的奋斗历程 仗剑游侠 29 2006-06-23 17:34
123649 Re:一个程序员的奋斗历程 colo007 60 2006-06-23 20:50
123178 Re:一个程序员的奋斗历程 sunflow 18 2006-07-03 17:35
139219 Re:一个程序员的奋斗历程 cpwentian 38 2004-03-12 14:13
122863 Re:一个程序员的奋斗历程 superme 21 2006-07-09 14:32
120197 Re:一个程序员的奋斗历程 lattimore 461 2006-07-25 16:06
120829 Re:一个程序员的奋斗历程 solut 9 2006-08-16 21:53
120361 Re:一个程序员的奋斗历程 liaoyixun 9 2006-08-28 22:12
118500 Re:一个程序员的奋斗历程 king821123 14 2006-10-01 17:51
83486 Re:一个程序员的奋斗历程 wsdmg007 7 2008-05-29 10:15
83503 Re:一个程序员的奋斗历程 zlhappy 8 2008-07-13 09:27
139607 Re:一个程序员的奋斗历程 disciplined 19 2004-03-15 12:47
138133 Re:一个程序员的奋斗历程 jeffrey 606 2004-03-18 00:54
137498 Re:一个程序员的奋斗历程 youlq 659 2004-03-26 09:14
140267 Re:一个程序员的奋斗历程 errorter 5 2004-03-25 19:40
139230 Re:一个程序员的奋斗历程 PrimeJava 9 2004-03-26 08:54
139119 Re:一个程序员的奋斗历程 dongbestdo 178 2004-03-31 01:05
134214 Re:一个程序员的奋斗历程 seeknow 221 2005-07-23 11:38
139139 Re:一个程序员的奋斗历程 wolf2008 4 2004-03-31 14:03
139113 Re:一个程序员的奋斗历程 xgpp2000 8 2004-04-20 00:42
137320 Re:一个程序员的奋斗历程 风间苍月 23 2004-11-17 17:41
139461 Re:一个程序员的奋斗历程 chenxi3021 8 2004-04-28 15:04
135843 Re:一个程序员的奋斗历程 yuccjsp 11 2005-04-22 13:06
139024 Re:一个程序员的奋斗历程 acxw 9 2004-05-19 14:19
138976 Re:一个程序员的奋斗历程 bdqn 32 2004-05-19 23:01
138814 Re:一个程序员的奋斗历程 wskyo 20 2004-05-21 16:44
139176 Re:一个程序员的奋斗历程 bobo520 41 2004-05-22 21:12
139017 Re:一个程序员的奋斗历程 fljcn97 29 2004-05-25 01:18
139439 Re:一个程序员的奋斗历程 chongqxiner 70 2004-07-01 15:10
138791 Re:一个程序员的奋斗历程 stlinuxily 14 2004-07-18 13:30
138689 Re:一个程序员的奋斗历程 cpplus 22 2004-08-25 11:13
139411 Re:一个程序员的奋斗历程 yanhui6700 16 2004-06-02 15:06
138323 Re:一个程序员的奋斗历程 east_xc 76 2004-09-14 13:24
138464 Re:一个程序员的奋斗历程 iwangxiang 22 2004-09-02 16:43
138425 Re:一个程序员的奋斗历程 xiaoqiang820 60 2004-09-03 11:48
138312 Re:一个程序员的奋斗历程 april518 3 2004-09-12 14:58
139996 Re:一个程序员的奋斗历程 嫁给cpu 11 2004-09-19 16:20
138062 Re:一个程序员的奋斗历程 paladinxu 17 2004-09-22 12:15
138139 Re:一个程序员的奋斗历程 yyzky 5 2004-09-25 14:18
138182 Re:一个程序员的奋斗历程 zbjg 326 2004-09-27 14:15
137799 Re:一个程序员的奋斗历程 maoone2003 20 2004-09-30 09:34
137929 Re:一个程序员的奋斗历程 chongqxiner 30 2004-10-23 23:17
139594 Re:一个程序员的奋斗历程 TopCool 21 2003-12-08 20:45
137781 Re:一个程序员的奋斗历程 towerwap 75 2004-10-25 09:48
137480 Re:一个程序员的奋斗历程 liuyuan310 21 2004-11-02 21:56
137419 Re:一个程序员的奋斗历程 hua123456 11 2004-11-08 13:24
137553 Re:一个程序员的奋斗历程 k704790 10 2004-11-10 19:39
137036 Re:一个程序员的奋斗历程 wyher2001 18 2004-11-22 17:13
136029 Re:一个程序员的奋斗历程 steveli81 20 2005-04-24 01:38
137285 Re:一个程序员的奋斗历程 kobeL 11 2004-11-25 22:45
136780 Re:一个程序员的奋斗历程 red_ken 109 2005-03-08 16:26
137332 Re:一个程序员的奋斗历程 computerclass 4 2004-12-15 09:38
137104 Re:一个程序员的奋斗历程 caobo5823 4 2005-01-18 13:55
139790 Re:一个程序员的奋斗历程 TopCool 37 2003-12-08 20:43
136794 Re:一个程序员的奋斗历程 caobo5823 4 2005-01-18 13:55
135430 Re:一个程序员的奋斗历程 xhxasdf 2733 2005-01-21 08:40
136824 Re:一个程序员的奋斗历程 tanytan 16 2005-02-22 13:28
136476 Re:一个程序员的奋斗历程 snowolf_37 18 2005-03-26 14:58
136284 Re:一个程序员的奋斗历程 swd1979_0 37 2005-03-28 22:18
136504 Re:一个程序员的奋斗历程 MoutainHigh 228 2005-03-29 13:49
136242 Re:一个程序员的奋斗历程 jakiey 4 2005-03-29 15:46
135173 Re:一个程序员的奋斗历程 dragonfan 10 2005-05-24 13:24
131145 Re:一个程序员的奋斗历程 1128 4 2005-11-15 13:52
135511 Re:一个程序员的奋斗历程 xz_java 47 2005-05-11 16:36
139820 Re:一个程序员的奋斗历程 j_xiaowei 6 2004-01-02 21:12
135247 Re:一个程序员的奋斗历程 yexichang 7 2005-05-11 20:53
135486 Re:一个程序员的奋斗历程 yexichang 9 2005-05-11 20:54
135399 Re:一个程序员的奋斗历程 rxwgsx 48 2005-05-12 15:47
134091 Re:一个程序员的奋斗历程 zhouye19 10 2005-05-17 17:14
135138 Re:一个程序员的奋斗历程 cqjjhsj 7 2005-06-07 09:14
134969 Re:一个程序员的奋斗历程 zzc315 55 2005-06-13 00:54
134877 Re:一个程序员的奋斗历程 woly 40 2005-06-25 18:04
135117 Re:一个程序员的奋斗历程 keepmanwang 144 2005-06-27 15:31
134424 Re:一个程序员的奋斗历程 蝴蝶结 50 2005-07-03 11:01
134494 Re:一个程序员的奋斗历程 渺雪心 154 2005-07-09 06:51
139898 Re:一个程序员的奋斗历程 ahai 8 2004-01-24 13:47
134481 Re:一个程序员的奋斗历程 flyingqifei 97 2005-07-09 14:59
134597 Re:一个程序员的奋斗历程 阳光地带 78 2005-07-14 15:15
134391 Re:一个程序员的奋斗历程 njluz 22 2005-07-14 17:32
134032 Re:一个程序员的奋斗历程 colo007 20 2005-07-19 16:31
134088 Re:一个程序员的奋斗历程 tangtao 72 2005-07-26 09:37
133706 Re:一个程序员的奋斗历程 yangun 7 2005-08-09 21:20
133601 Re:一个程序员的奋斗历程 hyhking 39 2005-08-18 10:06
133585 Re:一个程序员的奋斗历程 zuinan 26 2005-08-22 09:47
133221 Re:一个程序员的奋斗历程 waiting518 17 2005-08-27 17:17
133462 Re:一个程序员的奋斗历程 yutianzzu 12 2005-08-28 23:34
139285 Re:一个程序员的奋斗历程 Kevinshi 24 2004-02-07 17:03
132936 Re:一个程序员的奋斗历程 jiwengang520 12 2005-09-07 19:50
133391 Re:一个程序员的奋斗历程 198run 2 2005-09-07 20:48
132789 Re:一个程序员的奋斗历程 forget_ai 21 2005-09-08 17:18
133271 Re:一个程序员的奋斗历程 rentuma666 70 2005-09-09 09:53
132889 Re:一个程序员的奋斗历程 andy1027 18 2005-09-09 15:53
131786 Re:一个程序员的奋斗历程 liting99 12 2005-10-26 11:19
131734 Re:一个程序员的奋斗历程 revo1021 6 2005-10-26 15:38
131287 Re:一个程序员的奋斗历程 七七 31 2005-11-06 21:27
131257 Re:一个程序员的奋斗历程 xianwei 297 2005-11-09 11:45
131363 Re:一个程序员的奋斗历程 flying_sun 31 2005-11-16 15:41
139334 Re:一个程序员的奋斗历程 hotyaya 11 2004-02-10 21:08
130695 Re:一个程序员的奋斗历程 zhouqian 25 2005-11-25 16:27
131129 Re:一个程序员的奋斗历程 wutao1139 206 2005-11-26 01:18
131731 Re:一个程序员的奋斗历程 colo007 95 2005-11-26 16:29
130829 Re:一个程序员的奋斗历程 jockey 115 2005-12-05 13:39
130864 Re:一个程序员的奋斗历程 bruceweb 46 2005-12-01 14:30
130880 Re:一个程序员的奋斗历程 JBeginer 15 2005-11-30 20:40
130170 Re:一个程序员的奋斗历程 zj1290 28 2005-12-14 22:51
130504 Re:一个程序员的奋斗历程 xiaosilent 22 2005-12-17 21:59
130257 Re:一个程序员的奋斗历程 jojojk 34 2005-12-18 12:16
131886 Re:一个程序员的奋斗历程 lyc105 40 2005-12-21 11:20

flat modethreaded modego to previous topicgo to next topicgo to back
  已读帖子
  新的帖子
  被删除的帖子
Jump to the top of page

   Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.6 Ent
Copyright © 2002-2018 Cjsdn Team. All Righits Reserved. 闽ICP备05005120号
客服电话 0592-8750026    客服信箱 714923@qq.com    客服QQ 714923